O NAS

Fundacja Towarzystwo Demokratyczne Wschód (TDW) jest organizacją pożytku publicznego (numer KRS: 0000137258). Powstała jesienią 2002 roku. Jej misją jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Najważniejsze cele Fundacji to:

  • działanie na rzecz kształtowania instytucji demokratycznych, myśli niezależnej, obrony praw człowieka i niezależnych ruchów społecznych, a także wspólnot lokalnych;

  • wspieranie grup i środowisk marginalizowanych społecznie;

  • rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych z krajami przechodzącymi transformację ustrojową;

  • rozpowszechnianie wiedzy o tych krajach w Polsce i za granicą.


Realizacji powyższych celów służą działania prowadzone w ramach głównych programów Fundacji, a także sieć kontaktów z wieloma instytucjami w Polsce i na świecie – zwłaszcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (m.in.: organizacjami pozarządowymi, samorządami, placówkami naukowymi, mediami).Wspólnie z innymi polskimi organizacjami pozarządowymi pracującymi poza granicami kraju tworzymy Grupę Zagranica.


Główne Programy TDW, realizowane w ostatnich latach:

Media w społeczeństwie obywatelskim

Projekty rozwojowe

Świat i Polska – Wolontariat na Wschód

Centrum Edukacji, Informacji i Aktywizacji Seniorów